education - חינוך

לתכ"ל מקרא ממ"ד >>למשמעויות "כי" במקרא


אסף מאלי

   להורדת המאמר כקובץ WORD
חוברת ד', תשנ"ז

רבים מאתנו מכירים את מאמרו של ריש לקיש: 'כי' משמש בד' לשונות, המובא במקורות אחדים בגמרא.1 הלשונות המצוינות הן: אי, דילמא, אלא, דהא.

עיון בפירושיהם של רש"י ותוספות לראש השנה ולגיטין יבהיר לנו, שאין כאן ד' לשונות בלבד, אלא לשונות הרבה כלולים בהן. רש"י לתורה מציין את דבריו של ריש לקיש בפירושו לבראשית י"ח, טו וכ"ד, לג, ופעמים הוא מציין אחת הלשונות בלבד.

להלן נדון במשמעויות שונות של "כי" במקרא, שנדונו בדברי מילונאים ופרשנים במשך הדורות. לא נדון בצירופי "כי" למיניהם, כגון כי אז, כי אם, כי אמנם, כי יען, כי כן, כי על כן, כי עתה, אף כי, אפס כי, גם כי, יען כי, עד כי, הכי2 ועוד.

כמו כן לא נדון במוצא המילה ובהשוואתה ללשונות אחיות ולשכבות אחרות בלשון העברית.

מטרתו של מאמר זה להבהיר את משמעויותיה הרבות של המילה "כי" - כדי שנדע, שאין לה רק ארבע המשמעויות הפורמליות בלבד, המצוינות בדברי ריש לקיש לעיל. כדאי לתרגל משמעויות אלה בפרקים או בקטעים מהמקרא.3 רוב המשמעויות תובהרנה בדוגמאות אחדות.