education - חינוך

לתכ"ל מקרא ממ"ד >>כיצד ללמוד תנ"ך


שמואל הכהן

   להורדת המאמר כקובץ WORD
חוברת ג', תשנ"ו

בפירושו לדברי התנא ר' אלעזר, "הוי שקוד ללמוד תורה וגו'", ניסח ר' ישראל ליפשיץ את מטרותיו של לימוד המקרא. מטרות אלו מקבילות לעיקרי המטרות החינוכיות בתחום ההכרה, שנוסחו בתכנית הלימודים במקרא בביה"ס הממלכתי דתי.
ואלה דברי בעל "תפארת ישראל":

העיון וההתעמקות בהעניינים שלומד שלא יזוז משום דבר שלומד על שישאל וישיב לעצמו על שבע שאלות: מי, מה, למה או את מי, מתי, איה, איך ולמה. שכשתדע להשיב על אלה השבע שאלות, יבורר לך כל דבר חמור ועמוק. גם ישקיף סביבות העניין שלמד יפה, אם אין בו סתירה במה שלמד כבר. גם ישאל את עצמו אם אין שם בהדבר שלומד מילה יתירה, ולמה נכתב מילה זאת, וכדומה בהשאלות, עד שיבורר לו הדבר כשמלה חדשה…"

דרישותיו של הרב ליפשיץ מן הלומדים והמעמיקים הנן דרישות המופנות לתלמיד-חכם בוגר, המסוגל לבקר את לימודו העצמי:"שלא יזוז משום דבר שלומד עד שישאל וישיב לעצמו על ז' שאלות…", אך הן עשויות לשמש גם קני מידה למורה בהוראת המקרא.

שלוש השאלות הראשונות - מי, מה, למי או את מי - הן יסוד הלמידה ומתייחסות לתוכני הלימוד ולנושאיו, ובלעדיהן אין עיון והעמקה. שאר השאלות משלימות את הדיון ביחידה הנלמדת באופן שהיחידה תואר מכל עבריה בלי להותיר פינות אפלות, בלתי נלמדות.

להלן אדגים את שבע המטרות הללו בסוגי לימוד שונים במקרא: כל מטרה והדגמותיה בצדה. אך יש לשאוף לכך, שבכל יחידה לימודית, האמורה להילמד באורח אינטנסיבי, נקבל מענה על כל אחת מן השאלות.