education - חינוך

לתכ"ל מקרא ממ"ד >>על רמת הלימוד: "למידה לשם בקיאות והתמצאות"


יהושע מנחם רוזנברג

   להורדת המאמר כקובץ WORD
חוברת ג', תשנ"ו

אחד החידושים המרכזיים בתכנית הלימודים החדשה במקרא (ירושלים התשנ"ג) הוא הכנסתה של רמת לימוד וידע שלישית - "למידה לשם בקיאות והתמצאות" - לעומת שתי רמות בלבד, שהיו קיימות בתכנית הקודמת (התשכ"ט): אקסטנסיבית ואינטנסיבית.

בעקרונות לארגון התכנית נאמר:
  1. מתוך רצון לעמוד בעיקרון שאין מדלגים בתורה ובנביאים ראשונים ומאחר שהזמן אינו מאפשר לימוד אינטנסיבי של כל הפרקים, הועמדו רמות הלימוד והידע על שלוש:
    1. למידה לשם בקיאות והתמצאות:בלמידה זו יידרשו הלומדים להכיר את התכנים ואת מקומם ברצף העניינים. (לעניין משמעות המושג "בקיאות" ראה להלן).
    2. למידה אקסטנסיבית:בלמידה זו יידרשו הלומדים גם להבין מוקדים מרכזיים בתוכן הנלמד.
    3. למידה אינטנסיבית:בלמידה זו יידרש הלומד גם להבין את הכתובים בהקשרם ובהשוואה למקבילות, ולהבין את הפרשנות שניתנה להם. (עמ' 8)

כך מגדיר אברהם אבן-שושן במילונו את המילה 'בקי - בקיא': "יודע דבר על בוריו, מומחה, ידען", וכאחת מן הדוגמאות הוא מביא את דברי התלמוד הבבלי בקידושין (י', ע"ב) " שאתה בקי בחדרי תורה ". גם 'בקיאות' הוא מגדיר באופן דומה: "ידיעת דבר על בוריו, מומחיות".

בקיאות כזו המוגדרת במילון היא תוצאה של לימוד אינטנסיבי.

הגדרת "בקיאות" בתכנית הלימודים
ואולם ברי הוא שכותבי התכנית, עם כל רצונם לראות את התלמידים כולם ידענים היודעים את התנ"ך על בוריו, לא התכוונו לבקיאות מעין זו.

מן הנאמר במקומות אחדים בתכנית עולה, שנעשה כאן שימוש בעגת הלשון הנהוגה בישיבות: 'בקיאות' מול 'עיון'.

ה'עיון' הוא הלמידה האינטנסיבית המעמיקה, היורדת לפרטי פרטים, המבקשת לקבל תמונה מלאה ככל האפשר ולמצות את מרב האפשרויות מן הטקסט הנלמד.

בדרך זו מבקש הלומד לראות את הקשיים העולים המן הטקסט שלפניו, לעמוד על הסטיות והחריגות שבו, לגלות סתירות - אם קיימות כאלה - ולנסות לישבן. הוא מברר לעצמו את קשיי הלשון, התחביר והסגנון, את הכפיליות, את הקשיים במבנה וכן דן במשתמע מתוך הטקסט שלפניו.

לעומתה ה'בקיאות' היא למידה מהירה, מרפרפת, סורקת, סוקרת, למידה לשם השגה של היקף רחב ככל האפשר, עמידה על התכנים הגלומים בטקסט מבלי להיכנס לפרטי הפרטים, מבלי לבחון את הכתוב על כל היבטיו. בלמידה כזו הכמות היא ההופכת לאיכות.

בקיאות כזו נועדה לתת תמונה כללית רחבה, לראות את מסגרת העניינים ואת שיבוצן של יחידות המשנה בתוכה.