education - חינוך

לתכ"ל מקרא ממ"ד >>הצעה למונחון עזר להבנת פרשני המקרא


רבקה רביב

   להורדת המאמר כקובץ WORD
חוברת ג', תשנ"ו

אחת מן הבעיות העומדות בפני תלמידינו בהבנת דברי המפרשים הם המונחים הטכניים (טרמינים), שבהם משתמשים המפרשים השונים. ישנם מונחים המשותפים לפרשנים כולם, ויש כאלה המאפיינים פרשנים מסוימים בלבד.

הצעתי אפוא למורה, היא להכין לתלמידים "מונחון עזר", אשר יסייע להם בקריאת הפרשנים ובהבנתם.

מונחון זה יסלק סוג אחד של קושי ויאפשר להם להתמודד בדרך טובה יותר עם בעיות אחרות הניצבות בפניהם בדרך להבנת הפרשן.

בהוראה המודרנית הושם דגש על הקניית כלים ללימוד ולא רק על הקניית ידע. בלימוד המקרא איננו יכולים לוותר על הידע, או לבטל אותו, משום שלימוד תורה וידיעתה הם מצווה בפני עצמה, וידיעת כתובי המקרא ופרשנות המקרא ה"קלסית" נחשבים לנכסי צאן ברזל של התרבות היהודית. מכל מקום, כמורים אנו שואפים להקנות לתלמידים כלים שיעזרו להם להיות ללומדים עצמאיים. הגדרת המונחים היא אחד התנאים ההכרחיים להשגת מטרה זו.

להלן דוגמאות מן המונחון אשר הכינותי לתלמידותיי באולפנת להב"ה. בדוגמאות אלה התייחסתי לפרשני המקרא הקלסיים בלבד: רש"י, רשב"ם, ראב"ע, רד"ק ורמב"ן.

אני מקווה שציבור המורים יוכל להיעזר בדוגמה זו להכנת מונחון עזר דומה לתלמידיו.