education - חינוך

לתכ"ל מקרא ממ"ד >>"הדרכה להכנה לקראת מבחן הבקיאות בכיתה י'"


הרב יצחק ברקוביץ וד"ר יהושע רוזנברג

   להורדת המאמר כקובץ WORD
במאמר מדריכים הרב יצחק ברקוביץ וד"ר יהושע רוזנברג את המורים ותלמידיהם בהכנה לקראת מבחן הבקיאות בכיתה י'. הדרכה זו מצטרפת להדרכתו של המפמ"ר הנמצאת באתר המפמ"ר לתנ"ך שבאתר דעת