education - חינוך 
 

מדידה והערכה


לתהליכי מדידה והערכה, שהם חלק בלתי נפרד מהוראה-למידה, חשיבות רבה לצורך קבלת החלטות הקשורות לתכנון ההוראה והלמידה, הן ביחס לנושאי הלימוד ולתוכניהם והן ביחס להתקדמותם של תלמידים בעלי יכולות ועניין שונים. ההערכה תתייחס למטרות לימודי המקצוע מדע וטכנולוגיה ותתרגם את מטרות ההוראה הכלליות ליעדים אופרטיביים ולתוצרים צפויים בקרב קהלי היעד השונים, כגון תלמידים, מורים ובית הספר.

הערכת הישגי התלמידים ויכולתם לבצע מטלות פשוטות או מורכבות, באופן מילולי, מעשי או בדרכים אחרות, תכלול פעולות הערכה, הן ביחס לתהליך הלמידה והן ביחס לתוצריה, ותבדוק משימות הקשורות בתחומי התוכן ומשימות המבטאות רכישת מיומנויות. מעקב אחר התקדמות הלמידה בשלביה השונים יסייע לגיבושן של דרכי הוראה המעודדות התפתחות לומדים תוך הבניית ידע ומיומנויות בדרגות שונות של מורכבות.

שינויים בהוראה ובלמידה כרוכים בשינוי דרכי הערכה. לפיכך הוראה-למידה המתבססת על גישות, שיטות ודרכים חדשניות המעודדות טיפוח לומד שיתפקד בסביבה משתנה עתירת ידע מדעי-טכנולוגי, מחייבת הפעלת דרכי מדידה והערכה מגוונות. פעולות מדידה והערכה ייעשו באמצעות מגוון של כלים ובעזרת מטלות, כגון ביצוע ניסויים במעבדה, כתיבת עבודות, ביצוע פרויקטים והצגתם, מבחני נייר ועיפרון (סגורים ופתוחים), הכנת כרזות וכיוצא בהם.
פריטי המבחן או משימות הביצוע שיוטלו על התלמידים יבטאו את רוח הגישות העכשוויות של הוראת המקצוע, כגון הבנת הקשר שבין מדע, טכנולוגיה וחברה, משמעות הלימוד לחיי היום-יום, יכולת הלומד לאסוף מידע ולהשתמש בו, יכולת התלמיד להציג שלבי חקר ופתרון בעיות וכו'.

כוח האדם להוראת המקצוע מדע וטכנולוגיה

בכיתות א-ב מומלץ כי המקצוע מדע וטכנולוגיה יילמד במסגרת ההוראה הכוללת על ידי המורים הכוללים המשמשים מחנכי הכיתה.

בכיתות ג-ו יילמד המקצוע על ידי מורה מקצועי להוראת מדע וטכנולוגיה.

כמורה מקצועי להוראת מדע וטכנולוגיה ייחשב מורה שמסגרת לימודיו להוראה בבית הספר היסודי תכלול הכשרה כוללת והתמחות בתחומי המקצוע מדע וטכנולוגיה, או מורה כולל שיעבור הסבה (שתאושר על ידי משרד החינוך) להוראת מדע וטכנולוגיה בקורס בהיקף של כ - 700 שעות.

בבתי ספר יסודיים שבהם עד 12 כיתות רגילות יהיה לפחות מורה מקצועי אחד שילמד מדע וטכנולוגיה בכיתות ג-ו. בבתי ספר גדולים יהיו לפחות שני מורים מקצועיים שיפעלו כצוות הוראה, וכל אחד מהם יוכל ללמד את המקצוע המשולב מדע וטכנולוגיה בשכבות גיל שונות או בכיתות שונות באותה שכבת גיל. כמו כן ניתן לקיים חלוקת עבודה בהתאם לנושאי הלימוד שהוגדרו במקצוע המשולב מדע וטכנולוגיה ובהתאם לסוגי ההשתלמויות שבהם ישתלמו המורים במסגרת התפתחותם המקצועית (מעבר להכשרה בסיסית במדע וטכנולוגיה). כל זאת בתנאי שהמורים נחשבים למורים מקצועיים (לפי ההגדרה שהוזכרה לעיל) בעלי "שפה מושגית מקצועית" שמאפשרת להם לפעול בצוות, וכי החלוקה איננה חלוקה תחומית עקבית לפי נושאים מדעיים לעומת טכנולוגיים. מן הראוי להדגיש, כי חלוקה תחומית עקבית סותרת את תפיסת המקצוע המשולב מדע וטכנולוגיה, שכולל נושאים לימודיים רב-תחומיים, שמדגישים היבטים מדעיים או טכנולוגיים או בין-תחומיים ואשר מטופלים במסגרות זמן גמישות (ולאו דווקא ביחידות של 45 דקות).

בבית הספר היסודי יהיה מורה מקצועי למדע וטכנולוגיה שישמש רכז המקצוע בבית הספר. הרכז ירכז את הוראת מדע וטכנולוגיה בבית הספר על פי המאפיינים שצוינו בסילבוס. הריכוז יכלול גיבוש צוותי הוראה בשכבות הגיל השונות והקפדה על רצף לימודי.

היערכות מערכת החינוך להכנת כוח האדם הקיים להוראת המקצוע מדע וטכנולוגיה

הפיקוח על הוראת המקצוע בשיתוף עם מכללות, מרכזי מורים ומרכזי השתלמות אחרים יפעל כדי להכין את כוח האדם להכרת המקצוע החדש ומאפייניו, להכרת הסילבוס ולדרכי עבודה על פיו, להגדרת תפקידו של המורה ומקומו בכיתה, להפעלת שיטות ודרכי הוראה חדשניים, להכרת חומרי למידה, לשימוש בטכנולוגיות מידע וכיוצא בהם.

הכנת המורים הכוללים בכיתות א-ב תתקיים במתכונת של השתלמויות בהיקף של כ- 224 שעות. ההכנה תיעשה בשלבים, שבהם ישתלמו המורים בקורסים מודולריים בהיקף של 56-28 שעות בכל קורס.

הכנת כוח אדם מקצועי להוראת המקצוע המשולב מדע וטכנולוגיה תיעשה באמצעות קורסים אשר יתוכננו על פי תכנית השתלמויות שתפותח למטרה זו בהיקף של כ- 700 שעות ובהתאם להכשרתם הקודמת של המורים. תכנית ההשתלמויות תגדיר את מאפייני המקצוע המשולב ואת דרכי ההוראה שלו ותותאם לאוכלוסיות היעד השונות המלמדות כיום בפועל (מורים כוללים חסרי התמחות, מורים למדעים ומורים לטכנולוגיה). בוגרי תכנית ההשתלמות שיעמדו בדרישות יוכלו ללמד את המקצוע מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי.

מן הראוי לציין, כי מעבר לקורסי הכשרה בסיסית להוראת המקצוע מדע וטכנולוגיה יתקיימו קורסים נוספים שיאפשרו הרחבה או העמקה בנושאי לימוד מגוונים, הכרת חומרי למידה חדשים, התפתחויות ועדכונים בתחומי המקצוע ובהוראתם, בשילוב טכנולוגיות מידע ותקשורת בהוראה וכיוצא בהם.

בנוסף יוגדרו בתכנית ההשתלמות מטרות ייחודיות להכנת רכזי מקצוע בבית הספר היסודי ואמצעים לכך.