education - חינוך 
הבנה שהמשפחה היא תופעה חברתית אוניברסלית המוכרת בצורות
שונות בכל החברות ובכל התקופות


שאלות מארגנות

אילו בעיות יתעוררו בחברה ללא משפחה ? ואילו בעיות ייפתרו?
במה דומות משפחות בחברות שונות ובמה הן נבדלות זו מזו ?
הבנה שהמשפחה תורמת למילוי צרכים חברתיים בסיסיים, בהיותה
בעלת חשיבות ראשונה ביצירת הקשר בין הפרט לחברה


שאלות מארגנות

אילו בעיות יתעוררו בחברה ללא משפחה ? ואילו בעיות ייפתרו?
במה דומות משפחות בחברות שונות ובמה הן נבדלות זו מזו ?
מה הם הגורמים המשפיעים על היווצרות דפוסי משפחה שונים ?
מהן הבעיות החברתיות והדילמות הקשורות למשפחה בת ימינו ?
הכרת סוגים של משפחות בעולם ובישראל


שאלות מארגנות

במה דומות משפחות בחברות שונות ובמה הן נבדלות זו מזו ?
מה הם הגורמים המשפיעים על היווצרות דפוסי משפחה שונים ?
מה מייחד את המשפחה הבתר - תעשייתית ?
מהן הבעיות החברתיות והדילמות הקשורות למשפחה בת ימינו ?
ניתוח השפעת השינויים בחברה על המשפחה


שאלות מארגנות

מה מייחד את המשפחה הבתר - תעשייתית ?
מהן הבעיות החברתיות והדילמות הקשורות למשפחה בת ימינו ?
פיתוח סובלנות כלפי צורות שונות של משפחה


שאלות מארגנות

מה מייחד את המשפחה הבתר - תעשייתית ?
מהן הבעיות החברתיות והדילמות הקשורות למשפחה בת ימינו ?
מודעות למגמות השוויון בחברה, ובחינת עמדותיהם לגבי מעמדם
של האישה ושל הילד במשפחה ובחברה


שאלות מארגנות

אילו בעיות יתעוררו בחברה ללא משפחה ? ואילו בעיות ייפתרו?
מה הם הגורמים המשפיעים על היווצרות דפוסי משפחה שונים ?
מה מייחד את המשפחה הבתר - תעשייתית ?
מהן הבעיות החברתיות והדילמות הקשורות למשפחה בת ימינו ?
מודעות לבעיות הקשורות במשפחה בחברה הבתר-תעשייתית,
והכרת הדרכים השונות שבהן מנסים בני החברה להתמודד עם בעיות אלה


שאלות מארגנות

אילו בעיות יתעוררו בחברה ללא משפחה ? ואילו בעיות ייפתרו?
במה דומות משפחות בחברות שונות ובמה הן נבדלות זו מזו ?
מה הם הגורמים המשפיעים על היווצרות דפוסי משפחה שונים ?
מה מייחד את המשפחה הבתר - תעשייתית ?
מהן הבעיות החברתיות והדילמות הקשורות למשפחה בת ימינו ?